서비스이용약관

TWEMTY ONE PLASTIC SURGERY

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

บทที่ 1: บทบัญญัติทั่วไป

ข้อ 1 [วัตถุประสงค์)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและขั้นตอนสำหรับบริการทั้งหมด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ที่จัดทำโดย 21 Plastic Surgery Clinic (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โรงพยาบาล") บนเว็บไซต์ (http://21ps. co.kr). มีไว้สำหรับบังคับ.

ข้อ 2 (คำจำกัดความ)
คำจำกัดความของคำศัพท์ที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีดังนี้
ผู้ใช้: บุคคลที่ได้รับบริการจากโรงพยาบาลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
สัญญาการใช้งาน: สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างโรงพยาบาลและผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
การสมัครสมาชิก: การกรอกข้อมูลในใบสมัครที่โรงพยาบาลจัดทำขึ้นและทำสัญญาการใช้บริการโดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
สมาชิก: บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์นี้
หมายเลขผู้ใช้ (ID): การรวมกันของตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขที่ผู้ใช้เลือกและได้รับการอนุมัติจากโรงพยาบาลสำหรับการระบุสมาชิกและการใช้บริการของสมาชิก
รหัสผ่าน: ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และอักขระพิเศษที่กำหนดโดยผู้ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลสมาชิก
การยุติการใช้งาน: การแสดงเจตนาของโรงพยาบาลหรือสมาชิกในการยกเลิกสัญญาการใช้งานหลังจากใช้บริการ

ข้อ 3 (ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข)
สมาชิกอาจขอถอนสมาชิกภาพ (ยกเลิก) หากไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง และหากยังคงใช้บริการต่อไปโดยไม่แสดงเจตจำนงที่จะปฏิเสธแม้จะผ่านไปแล้ว 7 วันนับจากวันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ จะถือว่าตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยการโพสต์บนหน้าจอบริการ กระดานประกาศ หรือวิธีการอื่นๆ
โรงพยาบาลอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หากเห็นว่าจำเป็น โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบบนหน้าจอบริการ
หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง เขา/เธออาจหยุดใช้บริการและยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกของตน

ข้อ 4 (ข้อบังคับที่ใช้บังคับ)
เรื่องที่มิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกรอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในรายการ
บทที่ 2 ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อ 5 (การจัดตั้งสัญญาการใช้งาน)
สัญญาการใช้งานกำหนดขึ้นโดยความยินยอมของโรงพยาบาลในการสมัครใช้งานของผู้ใช้และความยินยอมของผู้ใช้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อ 6 (การสมัครใช้งาน)
การสมัครใช้บริการทำได้โดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงในใบสมัครสมาชิกที่โรงพยาบาลร้องขอบนหน้าจอข้อมูลสมาชิกของบริการ

ข้อ 7 (การอนุมัติการใช้งาน)
เมื่อสมาชิกสมัครใช้งานโดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน การสมัครใช้บริการจะได้รับการยอมรับ เว้นแต่มีเหตุพิเศษ
ในกรณีต่อไปนี้ เราอาจไม่ยอมรับการใช้งาน
เมื่อคุณไม่ได้สมัครโดยใช้ชื่อจริงของคุณ
เมื่อสมัครโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น
หากเนื้อหาของแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานถูกเขียนขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง
เมื่อนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางความผาสุกของสังคม ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
เมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับการใช้งานที่กำหนดโดยโรงพยาบาล

ข้อ 8 (การเปลี่ยนแปลงเรื่องสัญญา)
สมาชิกจะต้องแก้ไขข้อมูลที่ป้อนในเวลาที่สมัครเพื่อใช้งานหากมีการเปลี่ยนแปลง และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดจากการไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
บทที่ 3 หน้าที่ของคู่สัญญา

ข้อ 9 (ภาระหน้าที่ของโรงพยาบาล)
บริษัทไม่เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก แต่มิใช่กรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น กรอบ พ.ร.บ. โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนความผิด หรือ เมื่อมีการร้องขอตามขั้นตอนที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด กฎหมาย

ข้อ 10 (ภาระผูกพันของสมาชิก)
สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ
การใช้ ID ของสมาชิกคนอื่นอย่างผิดกฎหมาย
การทำซ้ำ การเผยแพร่ หรือการให้ข้อมูลที่ได้รับจากบริการแก่บุคคลที่สาม
การละเมิดสิทธิอื่นๆ เช่น ลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาลและลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
เผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
การกระทำที่ถูกกำหนดอย่างเป็นกลางว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกไม่สามารถทำกิจกรรมทางธุรกิจโดยใช้บริการได้ และโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อผลของการใช้บริการเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ
สมาชิกไม่สามารถโอนหรือบริจาคสิทธิ์ในการใช้บริการหรือสถานะอื่นภายใต้สัญญาการใช้งานให้กับบุคคลอื่น และไม่สามารถให้เป็นหลักประกันได้
บทที่ 4 การใช้บริการ

ข้อ 11 (ภาระผูกพันของสมาชิก)
สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอีเมล กระดานข่าว สื่อการลงทะเบียน ฯลฯ ตามความจำเป็น
สมาชิกไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลให้มาโดยพลการ
สมาชิกจะต้องไม่ลงทะเบียนเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมในหน้าแรกของโรงพยาบาล หรือที่ละเมิดสิทธิ์อื่นๆ เช่น ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากมีการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งหมด

ข้อ 12 (การจัดการและการลบโพสต์)
สำหรับการดำเนินการบริการที่มีประสิทธิภาพ พื้นที่หน่วยความจำของสมาชิก ขนาดข้อความ จำนวนวันที่จัดเก็บ ฯลฯ อาจถูกจำกัด และเนื้อหาที่ลงทะเบียนอาจถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเนื้อหาเหล่านั้นอยู่ภายใต้วรรคย่อยใด ๆ ต่อไปนี้
กรณีที่มีเนื้อหาใส่ร้ายสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สามหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยการใส่ร้ายป้ายสี
หากเนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
ในกรณีของเนื้อหาที่ได้รับการยอมรับว่าเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดทางอาญา
กรณีเนื้อหาละเมิดสิทธิอื่นๆ เช่น ลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาลหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
หากสมาชิกโพสต์ภาพอนาจารในหน้าแรกของโรงพยาบาลหรือกระดานข่าวหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจาร
หากเห็นว่ามีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 13 (ลิขสิทธิ์ของกระทู้)
ลิขสิทธิ์ของโพสต์เป็นของผู้เผยแพร่เอง และสมาชิกไม่สามารถใช้เนื้อหาที่โพสต์ในบริการในเชิงพาณิชย์ เช่น การประมวลผลหรือการขายข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ

ข้อ 14 (เวลาให้บริการ)
โดยหลักการแล้ว การใช้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ เว้นแต่จะมีอุปสรรคพิเศษในด้านธุรกิจหรือเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีที่เหตุผลเช่นการตรวจสอบปกติเกิดขึ้น

ข้อ 15 (ความรับผิดชอบในการใช้บริการ)
การแฮ็ก ลิงก์ไปยังไซต์อนาจาร การเผยแพร่ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ ต้องไม่ดำเนินการโดยใช้บริการ และโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์และความสูญเสียของกิจกรรมการขายและการดำเนินการทางกฎหมายโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ข้อ 16 (การระงับการให้บริการ)
การให้บริการอาจถูกระงับในกรณีต่อไปนี้
กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการก่อสร้าง เช่น การซ่อมแซมสถานบริการ
กรณีที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมถูกระงับการให้บริการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบ
ในกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
บทที่ 5 การบอกเลิกสัญญาและการจำกัดการใช้งาน

ข้อ 17 (การสิ้นสุดสัญญาและข้อจำกัดในการใช้งาน)
เมื่อสมาชิกประสงค์จะยกเลิกสัญญาการใช้งาน สมาชิกจะต้องสมัครด้วยตนเองเพื่อยกเลิกผ่านทางอินเทอร์เน็ต และโรงพยาบาลจะดำเนินการหลังจากยืนยันว่าสมาชิกนั้นเป็นตนเองหรือไม่
ในกรณีที่สมาชิกกระทำการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้อนุวรรคต่อไปนี้ โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการดำเนินการยกเลิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นของตน
กรณีขโมยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้อื่น
กรณีจงใจขัดขวางการให้บริการ
หากคุณสมัครสมาชิกปลอม
เมื่อผู้ใช้คนเดียวกันลงทะเบียนซ้ำด้วย ID ที่แตกต่างกัน
กรณีเผยแพร่เนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
กรณีที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ในกรณีของการส่งข้อมูลหรือข้อมูลโฆษณาจำนวนมากเพื่อรบกวนการทำงานที่เสถียรของบริการ
เผยแพร่โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ข้อมูลและเครื่องมือสื่อสารทำงานผิดปกติหรือทำลายข้อมูล
กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของโรงพยาบาลหรือสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลภายนอก
ในกรณีใช้ข้อมูลส่วนตัว รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของบุคคลอื่นโดยทุจริต
หากสมาชิกโพสต์ภาพอนาจารบนหน้าแรกหรือกระดานข่าวของตน หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจาร
หากเห็นว่ามีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6 เบ็ดเตล็ด

ข้อ 18 (ห้ามโอน)
สมาชิกไม่สามารถโอนหรือบริจาคสิทธิ์ในการใช้บริการหรือสถานะอื่นภายใต้สัญญาการใช้งานให้กับบุคคลอื่น และไม่สามารถให้เป็นหลักประกันได้

ข้อ 19 (การชดเชยความเสียหาย)
โรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของโรงพยาบาล

ข้อ 20 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)
โรงพยาบาลได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบในการให้บริการหากไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ สงคราม หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
โรงพยาบาลได้รับการยกเว้นจากความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น การซ่อมแซม การเปลี่ยน การตรวจสอบตามปกติ และการก่อสร้างสถานบริการ
โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่ออุปสรรคในการใช้บริการอันเนื่องมาจากเหตุผลของสมาชิก
โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่ได้รับจากบริการหรือผลกำไรที่สมาชิกคาดหวังจากการใช้บริการ
โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูล และข้อเท็จจริงที่สมาชิกโพสต์ในบริการ

ข้อ 21 (ศาลที่มีอำนาจ)
หากมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้บริการ ให้ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือที่ตั้งของสถานพยาบาลเป็นศาลที่มีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียว
ภาคผนวก

(วันที่มีผลบังคับใช้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2022

빠른상담신청

팝업 닫기

[보기]
[보기]

ศัลยกรรมครั้งสุดท้ายในชีวิต,
อยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรม21

โซล, เขตซอโช กังนัมแดโร 441, ชั้น10

เดิน 2 นาที จากสถานีรถไฟใต้ดินชิน นน ฮยอน ทางออก7
เดิน 6 นาที จากสถานีรถไฟใต้ดินกังนัม ทางออก10

02.596.2121

เวลาทำการ

วันธรรมดา

AM 10:00 ~ PM 07:00 (ไม่มีพักเที่ยง)

วันเสาร์

AM 10:00 ~ PM 04:00 (ไม่มีพักเที่ยง)

*หยุดวันอาทิตย์, วันหยุดราชการ

21성형외과

[ดูรายละเอียด]

สามารถเข้าสู่ระบบ
ด้วยไอดีNaver, Kakao talk ที่มีอยู่ได้เลย

회원로그인