개인정보처리방침

TWEMTY ONE PLASTIC SURGERY

<21 Plastic Surgery Clinic> ('http://21ps.co.kr' ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic’)
ในหน้าแรกจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวและสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
จัดการกับข้อข้องใจของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น เรามีนโยบายการจัดการดังต่อไปนี้
<21 Plastic Surgery Clinic> ('เว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic’)
จะแจ้งให้บริษัททราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ (หรือประกาศส่วนบุคคล) เมื่อแก้ไขนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2022

1.วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล <21 Plastic Surgery Clinic> ('http://21ps.co.kr' หรือ '21 Plastic Surgery Clinic website’)
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการประมวลผลจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากต่อไปนี้ และจะมีการขอความยินยอมล่วงหน้า
เมื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงไป. การลงทะเบียนสมาชิกโฮมเพจและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันการสมัครสมาชิก
การระบุ/การรับรองโดยการให้บริการสมาชิก การบำรุงรักษา/การจัดการการเป็นสมาชิก ฯลฯฉัน. การใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดและการโฆษณาเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลกิจกรรมและโฆษณาและโอกาสในการมีส่วนร่วม ระบุความถี่ในการเข้าถึง หรือสถิติการใช้บริการโดยสมาชิก

2. สถานะไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล1. ชื่อไฟล์ข้อมูลส่วนตัว: 21 คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง- รายการข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ID เข้าสู่ระบบ, ชื่อ
- วิธีรวบรวม: หน้าแรก
-เกณฑ์การเก็บรักษา: กฎหมายการแพทย์และข้อบังคับการบังคับใช้กฎหมายทางการแพทย์
-ระยะเวลาเก็บรักษา: 3 ปี
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: บันทึกการเก็บ/ประมวลผลและการใช้ข้อมูลเครดิต: 3 ปี

3. ระยะเวลาการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
① <21 Plastic Surgery Clinic> ('เว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic') เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือภายในระยะเวลา
การใช้งานที่ตกลงกันเมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล เราประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูล
② ระยะเวลาการประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรายการมีดังนี้
1.<การลงทะเบียนสมาชิกหน้าแรกและการจัดการ>ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ <การลงทะเบียนสมาชิกโฮมเพจและการจัดการ> จะถูกเก็บไว้และใช้เพื่อวัตถุประสงค์
การใช้งานข้างต้นเป็นเวลา <3 ปี> นับจากวันที่ตกลงในการรวบรวมและใช้งาน
-พื้นฐานการเก็บรักษา: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง: บันทึกการเก็บ/ประมวลผลและการใช้ข้อมูลเครดิต: 3 ปี
-เหตุผลในการยกเว้น:

4. เรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
① <21 Plastic Surgery Clinic> ('http://21ps.co.kr' ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic’)
ให้ความยินยอมภายใต้ข้อมูล มาตรา 17 และมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง บทบัญญัติพิเศษของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
จะถูกส่งไปยังบุคคลที่สามเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้มาตรา 18
② <21 Plastic Surgery Clinic> ('http://21ps.co.kr') ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้
5. สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลและวิธีการใช้ ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้
① เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับ 21 Plastic Surgery Clinic
('http://21ps.co.kr ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าเว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic) ได้ตลอดเวลา
1.ขอดูข้อมูลส่วนตัว
2. ขอแก้ไขในกรณีที่มีข้อผิดพลาด
3. คำขอลบ
4. คำร้องขอระงับการดำเนินการ
② การใช้สิทธิ์ตามวรรค 1 จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลตามแบบฟอร์มหมายเลข , การส่งโทรสาร (FAX) ฯลฯ <ชื่อองค์กร/บริษัท>
('URL ของไซต์' หรือ 'ชื่อไซต์' ) จะดำเนินการโดยไม่ชักช้า
③ หากเจ้าของข้อมูลร้องขอการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อผิดพลาด <ชื่อองค์กร/บริษัท> ('site URL' หรือ 'site name’)
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้จนกว่าการแก้ไขหรือลบจะเสร็จสิ้น ไม่ได้ใช้หรือให้ไว้
④ การใช้สิทธิ์ตามวรรค 1 สามารถทำได้ผ่านตัวแทน เช่น ตัวแทนทางกฎหมายของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีนี้
คุณต้องส่งหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบหมายเลข 11 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. กรอกรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะดำเนินการ
① <21 Plastic Surgery Clinic> ('http://21ps.co.kr ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic’)
จัดการรายการข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้1. <การลงทะเบียนสมาชิกหน้าแรกและการจัดการ>- รายการที่จำเป็น: อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่บ้าน, รหัสผ่าน, ID เข้าสู่ระบบ, ชื่อ, บันทึกการเข้าถึง, ข้อมูล IP การเข้าถึง

7. การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล <21 Plastic Surgery Clinic> ('เว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic') โดยหลักการแล้ว จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีขั้นตอน กำหนดเวลา และวิธีการทำลาย ดังนี้
- ขั้นตอนการทำลาย ข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้จะถูกถ่ายโอนไปยัง DB แยกต่างหากหลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ (แยกเอกสารในกรณีของกระดาษ) และเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งหรือทำลายทันทีตามนโยบายภายในและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง .ในขณะนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยัง DB จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
- หากพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 5 วันนับจากสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษา เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ยกเลิกบริการ หรือยุติธุรกิจ ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายภายใน 5 วันนับจากวันที่ถือว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็น
- วิธีการทำลายล้างข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการทางเทคนิคที่ไม่สามารถทำซ้ำบันทึกได้

8. มาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล <21 คลินิกศัลยกรรม> ('เว็บไซต์คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง 21') ใช้มาตรการทางเทคนิค/การจัดการและทางกายภาพต่อไปนี้ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล . .
1. การลดขนาดและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเรากำลังดำเนินมาตรการเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดพนักงานที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและจำกัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเท่านั้น
2. การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บและจัดการด้วยรหัสผ่านที่เข้ารหัส เพื่อให้มีเพียงผู้ใช้เท่านั้นที่รู้ และสำหรับข้อมูลสำคัญ จะมีการใช้ฟังก์ชันความปลอดภัยที่แยกจากกัน เช่น การเข้ารหัสไฟล์และข้อมูลการส่ง หรือการใช้ฟังก์ชันล็อคไฟล์
3. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเราใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยการอนุญาต เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล และเราควบคุมการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอกโดยใช้ระบบป้องกันการบุกรุก

9. ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
① 21 Plastic Surgery Clinic ('http://21ps.co.kr' ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'หน้าแรกของ 21 Plastic Surgery Clinic) มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวม และการร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประมวลผล และการบรรเทาความเสียหาย เป็นต้น ผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกกำหนดดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ:วอน ลี
ตำแหน่ง : ผู้แทน
ตำแหน่ง : ผู้แทน
ติดต่อ: 02.
※ คุณจะเชื่อมต่อกับแผนกที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
② เจ้าของข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อร้องเรียน และการบรรเทาความเสียหายขณะใช้บริการ (หรือธุรกิจ) ของ 21 Plastic Surgery Clinic ('http://21ps.co.kr' ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า เป็นเว็บไซต์ '21 Plastic Surgery Clinic) คุณสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแผนกที่รับผิดชอบได้ 21 Plastic Surgery Clinic ('http://21ps.co.kr' ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์ 21 Plastic Surgery Clinic') จะตอบกลับและดำเนินการตามข้อซักถามจากเจ้าของข้อมูลโดยไม่ชักช้า

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
① นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่บังคับใช้ และหากมีการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและนโยบาย จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง
คุณสามารถรายงานข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการของโรงพยาบาลต่อบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลจะให้คำตอบอย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อรายงานของผู้ใช้ หากคุณต้องการรายงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ โปรดติดต่อองค์กรด้านล่าง
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส่วนบุคคล (http://www.1336.or.kr/1336)คณะกรรมการรับรองเครื่องหมายคุ้มครองข้อมูล (http://www.eprivacy.or.kr / (02) 580-0533~4)
ทีมสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ สำนักงานอัยการสูงสุด
(http://www.spo.go.kr / (02) 3480-3573)
เข้าสู่นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ Cyber Terror Response Center ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (http://www.ctrc.go.kr / (02) 392-0330)

빠른상담신청

팝업 닫기

[보기]
[보기]

ศัลยกรรมครั้งสุดท้ายในชีวิต,
อยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรม21

โซล, เขตซอโช กังนัมแดโร 441, ชั้น10

เดิน 2 นาที จากสถานีรถไฟใต้ดินชิน นน ฮยอน ทางออก7
เดิน 6 นาที จากสถานีรถไฟใต้ดินกังนัม ทางออก10

02.596.2121

เวลาทำการ

วันธรรมดา

AM 10:00 ~ PM 07:00 (ไม่มีพักเที่ยง)

วันเสาร์

AM 10:00 ~ PM 04:00 (ไม่มีพักเที่ยง)

*หยุดวันอาทิตย์, วันหยุดราชการ

21성형외과

[ดูรายละเอียด]

สามารถเข้าสู่ระบบ
ด้วยไอดีNaver, Kakao talk ที่มีอยู่ได้เลย

회원로그인